Zamów wizytę OnLIne

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy

 

 Skierowanie na lekarskie badanie profilaktyczne

 

Jeśli dwa badania (zaświadczenie lekarskie i badanie do celów sanitarno epidemiologicznych - książeczka sanitarno epidemiologiczna) podczas jednej wizyty kwota - 180,00

 

Tylko u Nas lekarz medycyny pracy i okulista przyjmują o tej samej godzinie i tego samego dnia (środy i soboty)

 

Są to badania Pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia Pracownika.

Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

 

Zakres wykonywanych czynności wynikających z Kodeksu Pracy:

 

Wstępne, pracodawca kieruje na nie:

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy,
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • młodocianych.

 

Okresowe, pracodawca kieruje na nie:

 • pracowników wykonujących prace na danym stanowisku, dla których kończy się ważność wcześniej wydanego zaświadczenia. Badanie wykonujemy przed zakończeniem ważności tego zaświadczenia.

 

Kontrolne, pracodawca kieruje na nie:

 • pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownicy Ci obowiązani są poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy

 

Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych, aktualizacja książeczek sanitarno – epidemiologicznych, które wykonuje się dla:

 • pracowników wykonujący czynności związanych z obróbką surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz procesami technologicznymi żywności
 • związanych ze sprzedażą, transportem środków spożywczych, przygotowaniem i wydawaniem potraw oraz innych środków do spożycia w zakładach żywienia zbiorowego, a także w innych miejscach sprzedaży.

 

Badania kandydatów na prawo jazdy i kierowców zawodowych

dotyczy wszystkich kategorii: A, B, C, D, E,
operatorów wózków widłowych,
obsługi i konserwacji dźwigów,
innych podobnych wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej.

 

Badania osób biorących udział konkursach na stanowiska decyzyjne (prezes, dyrektor)

 

Badania kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów

 

Badania osób narażonych na działanie promieniowania jonizującego

 

Badania wysokościowe, które wykonuje się dla:

operatorów dźwigów,
operatorów koparek,
operatorów suwnic,
operatorów wózków, itd.

 

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badania na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę, które to pacjent powinien mieć ze sobą.

 

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno być:

 • czytelne,
 • zawierać informacje o stanowisku pracy (wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku pracy),
 • opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM),
 • podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub inna osoba znająca środowisko pracy)

 

Wizyta powinna być poprzedzona umówieniem terminu badania.

 

 Skierowanie_na_badanie_psychologiczne_dla_kierowcy.pdf

 Skierowanie_na_badanie_psychologiczne_dla_innych.pdf

 

Podstawa prawna:

Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332,
Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. poz. 328.
Dz.U. z 2004 nr 125 poz. 1317

 

USTAWA o służbie medycyny pracy
z dnia 27 czerwca 1997 r. (wybrane artykuły)

Art. 1. 1. W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących, tworzy się służbę medycyny pracy.
2. Systematyczna kontrola zdrowia pracujących, prowadzona także w celu aktywnego oddziaływania na poprawę warunków pracy przez pracodawcę i ograniczania w ten sposób ryzyka zawodowego, obejmuje procedury i badania służące ocenie zdrowia pracujących ukierunkowanej na identyfikowanie tych elementów stanu zdrowia, które pozostają w związku przyczynowym z warunkami pracy.
3. W ramach kontroli zdrowia osoby pracujące otrzymują informacje i wskazania lekarskie odnośnie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia.

Art. 12. 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Art. 22. Pracodawcy:
1) ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie;
2) finansują wybrane przez siebie świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy określonych w art. 6 ust. 1.

Art. 23. Ze środków własnych finansują profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną przez służbę medycyny pracy:
1) osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące;
2) rolnicy indywidualni i pracujący z nimi domownicy oraz członkowie spółdzielni produkcji rolnej, z wyjątkiem orzecznictwa dotyczącego rolniczych chorób zawodowych, którego finansowanie następuje na zasadach określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
3) byli pracownicy oraz osoby, które wykonywały pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, lub osoby, które pozostawały w stosunku służbowym, o ile w odrębnych przepisach nie wskazano innego sposobu finansowania

 

 

Nowoczesny aparat ultra -sonograficzny
SSD 4000 PRO SOUND

 

 

 

 


Kompleksowe badania ultrasonograficzne

- Szyja
- Klatka piersiowa
- Jama brzuszna
- Moszna
- Kolor Doppler
- Echo serca

 

 


Pełny zestaw usług stomatologicznych:

- leczenie zachowawcze
- protetyka
- profilaktyka
- estetyka
- leczenie dzieci